| | | |
1
NEWSLETTER
 
EPASA Main Menu
1
   
EPASA Main Menu
1
 
1
Ethnomedicine
 
1
Ethnopsychology
 
1
Education
 
1
Registration
 
1
Registration Categories
 
1
Objectives of EPASA
 
1
Outline of EPASA
 
1
Practitioners list
 
1
Ethnomedicine Modalities
 
1
Photo Gallery
 
1
Epasa Registered
Training Institutes
 
1
Annual Calendar
 
 
EPASA General Menu
1
   
 
May we also recommend
 
 
NOVEMBER BIRTHDAYS
EPASA MEMBERS

epasa birthdays oct

03-Nov
Dr.
Patricia
Louw
0723404710
04-Nov
Mr
Steven
Lyons
0827776815
04-Nov
Dr.
Malcolm
Peterson
0837571444
05-Nov
Mrs
Lydia
Mlambo
0730350396
05-Nov
Mr
Lawrence
Jansen
0825675678
06-Nov
Mrs.
Anetta
von Mollendorff
0825990356
06-Nov
Mrs.
Punkie
Ngcukayitobi
0725809549
07-Nov
Ms
Nery
Mabunda
072564245
07-Nov
Mrs.
Pixie
Janse van Rensburg
0714904917
09-Nov
Mrs
Puleng
Mokoena
0836651089
09-Nov
Miss
Corna
Swanepoel
0768789877
10-Nov
Mrs
Nazli
Ajam
0846011101
10-Nov
Mr.
Hercolaus
Nortman
0848584425
10-Nov
Ms.
Nerina
Naicker
0824923429
11-Nov
Mr
Louis
Fourie
0828572494
11-Nov
Mrs
Ethel
Mfikoe
0825733277
11-Nov
Mrs
Jane
Nkosi
0736716407
12-Nov
Mrs
Lana
Ackermann
0833391641
12-Nov
Mr
Henry
Bester
0845505010
12-Nov
Mrs
Christelle
Haywood
0825606045
12-Nov
Mrs.
Zaiboonisa
Cassim
0741244784
12-Nov
Ms
Busisiwe
Mphake
0761495067
14-Nov
Mrs.
Yvonne
Walker
0833062621
14-Nov
Mr
Mark
Sommer
0825589479
15-Nov
Mr
Obusitse
Motingoe
15-Nov
Mr.
Johan
Venter
0798873286
15-Nov
Dr.
Brian
Faul
0834175331
16-Nov
Ms
Althea
van Mossevelde
0796954080
16-Nov
Mrs.
Coleen
Daniel
0834541637
16-Nov
Mr
Kris
Erasmus
0741157759
16-Nov
Ms
Kelebohile
Modibane
0799119919
17-Nov
Ms.
Ruth
Ngwenya
0726996005
17-Nov
Mr
Lowies
Vorster
0832713131
18-Nov
Mrs
Nonhlahla
Khoza
0826417343
18-Nov
Mrs
Hester
Van Der Westhuizen
0826787192
18-Nov
Mrs
Derryth
Royffe
0848204661
19-Nov
Mrs
Sylvia
Barnard
0741422492
19-Nov
Mr
Atawullah
Aziz
0844295869
20-Nov
Mr.
Moroko
Thobakgale
0783458265
20-Nov
Mrs
Constance
Matevhutevhu
0835658158
20-Nov
Mrs
Alberta
Van Wyk
0721451437
21-Nov
Mrs
Pontso
Khumalo
0722972995
21-Nov
Mrs
Selesta
Zwane
0843733988
21-Nov
Ms.
Deborah
Thipe
0833516177
22-Nov
Mr.
Anton
Janse van Rensburg
0823447789
22-Nov
Ms
Nomzamo
Mdluli
0822667925
23-Nov
Mr
Leonard
Eales
0832659548
23-Nov
Mr
Matsobane
Langa
0861824597
23-Nov
Mrs
Laetitia
Veldsman
0834633894
23-Nov
Mrs.
Wilhelmina
de Beer
0832658202
23-Nov
Mr
Michael
Waites
0837438818
24-Nov
Dr.
Dianne
Visser
0823402392
24-Nov
Ms
Portia
Mogale
0762703420
25-Nov
Mr.
Theo
Luzuka
0847210048
25-Nov
Mrs.
Rika
Grabie
0824649239
25-Nov
Mrs
Gabi
Christie
0832846754
25-Nov
Mrs.
Fekile
Masangiana
0721861246
25-Nov
Ms
Cynthia
Mokgajane
0742195618
26-Nov
Mrs
Cornelia
Krynauw
0722769095
26-Nov
Dr.
Michelle
Cross
0825618817
27-Nov
Mr.
Dennie
de Nysschen
0822693895
27-Nov
Mrs
Lee-Anne
Newcombe
0837708608
28-Nov
Mr
Cornelius
Page
0837525354
28-Nov
Mr.
Richard
Williams
0732052815
28-Nov
Mr.
Fortune
Ngwenya
0828266844
28-Nov
Mrs
Angelique
Vorster
0722533169
29-Nov
Ms
Ethel
Kunene
0826580368
29-Nov
Ms
Florence
Duma
0721485271
29-Nov
Mr.
Hervor
Mehana
0824679585
29-Nov
Miss
Lyn
de Visser
0833099725
29-Nov
Mr.
Sithembiso
Sibeko
0835744528
30-Nov
Ms.
Carin
Smit
0733771567
30-Nov
Ms
Cathrine
Ngubeni
0822593772
30-Nov
Ms
Amy
Smith
0727522098

 

 

 

 


 

 

 

   

 

1
 
 
1